Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe UWSA omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers van het Platform van UWSA. Onder Gebruiker wordt hier verstaan degene die de het Platform van UWSA bezoekt en via ons Platform gebruikt maakt van onze diensten, zoals het bijvoorbeeld het kijken luisteren naar een livestream en/of via ons Platform een product (zoals bijvoorbeeld merchandise) aanschaft. UWSA hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De Gebruiker wordt in dit Privacy Statement ook wel met “jij” aangeduid.

Gegevensverantwoordelijke: UWSA
De naam UWSA wordt gevoerd door de stichting met volledige rechtsbevoegdheid Stichting N8BM gevoerde naam, gevestigd en zaakdoende aan het Overhoeksplein 1 in (1031 KS) Amsterdam(KvK-nummer: 61530603), hierna “UWSA”. UWSA is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker. UWSA is aldus de gegevensverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

Platform UWSA UWSA beheert een aantal websites, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites (en eventuele apps en social media) worden in dit Privacy Statement gezamenlijk “het Platform” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende websites, apps en/of social media:

– www.nachtburgemeester.amsterdam
– www.facebook.com/unitedwestreamamsterdam
– www.twitter.com/streamamsterdam
– www.instagram.com/unitedwestreamams

In het algemeen kan UWSA gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van UWSA, als je een bezoek brengt aan ons Platform, een bestelling plaatst via de speciale webshop van of via het Platform, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van ons Platform of een ander publiekelijk platform. De informatie die UWSA daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten en/of producten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

De manier waarop UWSA gegevens verzamelt
UWSA kan op de volgende manieren informatie van jou als Gebruiker ontvangen:

• Direct van jou als Gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag, comments plaatst of op een andere manier gebruik maakt van het Platform.

• Via ons Platform – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening – verzamelt UWSA verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies. Ook kan en mag UWSA in het voorkomende geval jouw geanonimiseerde persoonlijke locatiegegevens verwerken (zonder dat hiervoor separate toestemming vereist is).

• Via websites van derden – UWSA maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van UWSA. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites en platforms van deze derden, wanneer zij in opdracht van UWSA als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop van merchandise of het doen van donaties via het Platform of via de websites en platforms van onze partner(s) Stichting GeefGratis. Onze partner(s) en andere opdrachtnemers van UWSA kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. UWSA is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van UWSA plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid en de voorwaarden van deze betreffende websites en platforms.

De gegevens die UWSA verzamelt
UWSA kan verschillende gegevens van jou als Gebruiker verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die UWSA van jou als Gebruiker kan verzamelen zijn:

• contactgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, e-mailadres, klantnummer, het gekochte product, de aard en omvang van een donatie;
• betalings- en factuurgegevens – wanneer je een product aanschaft of een donatie doet voor de financiële afhandeling en administratie van deze transacties;
• app en website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op ons Platform. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van UWSA verderop in dit Privacy Statement;
• door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op ons Platform, inclusief comments en blogpagina’s, of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste berichten van jouw hand;
• informatie over jouw persoonlijke voorkeuren – denk aan de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder aangeschafte producten;
• gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als UWSA persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Redenen waarom UWSA gegevens gebruikt UWSA kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
• Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als Gebruiker – UWSA gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een product te kopen, een dienst af te nemen en/of een donatie te doen, zodat wij:
– de bestelling kunnen verwerken;
– de betaling of donatie kunnen aanvaarden;
– jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.
• Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:
– marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om ons Platform en de diensten te verbeteren;
– voor onze marketingdoeleinden, om je als Gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten en onze evenementen, die door of vanwege UWSA worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over onze diensten, producten en evenementen van of vanwege UWSA;
– om e-mails uit oogpunt van klantenservice te sturen, zoals bevestigingen en herinneringen aan onze diensten en evenementen;
– om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of die van onze partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen.
Jouw gegevens als Gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van UWSA willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als Gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie.

Waarvoor door jou toestemming is gegeven
Door akkoord te gaan met het Privacy Statement van UWSA bij het bezoek aan ons Platform geef je ons toestemming:
• om contact met je als Gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige diensten, producten en/of evenementen van of vanwege UWSA. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media. Deze persoonlijke marketingvoorkeuren zijn door jou te allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten als Gebruiker” in dit Privacy Statement hieronder;
• om je als Gebruiker diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via ons Platform waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
• om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op ons Platform (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie); UWSA deelt ook gegevens met derden
• derden binnen het professionele netwerk van UWSA die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
• onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computingproviders, developers en hostingpartners die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd (o.a. <relevante namen>);
• onze partners die specifieke diensten organiseren of leveren op of via ons Platform (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden);
• derden die door jou aangeschafte producten en diensten leveren (bijvoorbeeld merchandise of muziek) zodat zij bestellingen kunnen verwerken en uitvoeren;
• derden die behulpzaam zijn bij de afhandeling van donaties;
• overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites, social media of apps van partners van UWSA, waarnaar UWSA verwijst of social media buttons op ons Platform, waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. UWSA is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en voorwaarden van de websites, social media en/of platforms van derden. UWSA adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites, social media en/of platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker Je kunt als Gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:
• je kunt in het voorkomende geval zelf je voorkeuren op ons Platform aanpassen;
• je kunt in het voorkomende geval inloggen op ons Platform om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of verwijderen, favoriete muziek/artiesten te wijzigen of te verwijderen en om personalisering van ons Platform volledig uit te zetten;
• verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege UWSA ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege UWSA geen informatie meer ontvangt;
• ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wilt delen of push notificaties van of vanwege UWSA wil ontvangen;
• voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid verderop in dit Privacy Statement.
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door UWSA en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via unitedwestream@nachtburgemeester.amsterdam

Het onderhouden van jouw informatie
UWSA doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van Gebruikers. UWSA heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als Gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

UWSA bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen en/of producten te kunnen (laten) leveren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons organisatiebeleid. Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als UWSA dat toch doet, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande, door de Europese Commissie goedgekeurde mechanismen:
• EU-VS Privacy-schild
• Bindende bedrijfsregels
• Bindende regels voor bedrijfsprocessoren

Cookiebeleid
UWSA UWSA kan op haar Platform gebruik maken van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die UWSA kan gebruiken.

Functionele cookies UWSA maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van het Platform, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur.

Analytische cookies
UWSA maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier het Platform worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om het Platform steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers/Gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina, product of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.

UWSA heeft in het voorkomende geval voor het gebruik van Google Analytics, al dan niet door tussenkomst van een partner van UWSA, een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

Advertentie cookies
Ook kunnen door of vanwege UWSA cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.

Om de advertenties op ons Platform zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw interesses maakt UWSA ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van ons Platform een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgen.

Social media cookies UWSA kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of Instagram. Op deze plug-in zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun websites, social media en/of platforms.

Instellen van voorkeuren
Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van ons Platform verminderen. Je kunt via jouw browserinstelling je cookievoorkeuren aanpassen en cookies verwijderen.

Alle informatie die op ons Platform met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Vragen?
Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je als Gebruiker contact met ons opnemen via unitedwestream@nachtburgemeester.amsterdam.

Wijzigingen Privacy Statement UWSA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf het Privacy Statement van UWSA te lezen. Als UWSA belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement, dan zullen wij je als Gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.

Laatste wijziging: 28 april 2020